Zakonski okvir

ZAKONSKA REGULATIVA FORMAT
Zakon o izmjenama Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 50/2020) PDF
Zakon o izmjenama i dopuni Zakona o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 52/2018) PDF
Zakon o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/2013) PDF
National Spatial Data Infrastructure Act (Official Gazette 56/2013) PDF
Uredba (EU) 2019/2010 Europskog parlamenta i Vijeća od 5. lipnja 2019. o usklađivanju obveza izvješćivanja u području zakonodavstva povezanog s okolišem te o izmjeni uredaba (EZ) br. 166/2006 i (EU) br. 995/2010 Europskog parlamenta i Vijeća, direktiva 2002/49/EZ, 2004/35/EZ, 2007/2/EZ, 2009/147/EZ i 2010/63/EU Europskog parlamenta i Vijeća, uredaba Vijeća (EZ) br. 338/97 i (EZ) br. 2173/2005 te Direktive Vijeća 86/278/EEZ (SL L 107/115, 25.6.2019.) PDF
Direktiva 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća od 14. ožujka 2007. o uspostavljanju infrastrukture za prostorne informacije u Europskoj zajednici (INSPIRE) (SL L 108/1,25.04.2007.) PDF
Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council of 14 March 2007 establishing an Infrastructure for Spatial Information in the European Community (INSPIRE) (L 108/1, 25.04.2007.) PDF