Klasifikacija prostornih usluga prema EN ISO 19119 normi

 Naziv/Naziv uloge
  XML vrijednost
Domenski kod
  Opis
  Usluge ljudske geografske   interakcije   humanInteractionService
100
Ova kategorija se sastoji od sljedećih   pod kategorija:
Kataloški preglednik   humanCatalogueViewer
101
Korisnička usluga koja korisniku omogućava da stupi u interakciju s katalogom kako bi se locirali, pregledali i   upravljali metapodaci o geografskim   podacima ili geografskim uslugama.
Geografski preglednik
  humanGeographicViewer
102
Korisnička usluga koja korisniku omogućava da pregleda jednu ili više zbirki   obilježja ili pokrivenosti.
Preglednik geografskih radnih listova
  humanGeographicSpreadsheetViewer
103
Korisnička usluga koja korisniku omogućava interakciju s više podatkovnih   objekata i da zatraži izračune koji su slični   aritmetičkom radnom listu proširene i na geografske podatke.
Uređivač usluge
  humanServiceEditor
104
Korisnička usluga koja korisniku omogućava da kontrolira usluge geografske   obrade.
Uređivač lančane definicije
  humanChainDefinitionEditor
105
Korisniku omogućava interakciju s lančano   definiranom uslugom.
Upravitelj uvođenja radnog tijeka
  humanWorkflowEnactmentManager
106
Korisniku omogućava interakciju s uslugom   uvođenja radnog tijeka.
Urednik geografskih obilježja
  humanGeographicFeatureEditor
107
Geografski preglednik koji korisniku omogućava interakciju s podacima o obilježju.
Urednik geografskih simbola
  humanGeographicSymbolEditor
108
Korisnička usluga koja omogućava čovjeku   da odabere i upravlja knjižnicama simbola.
Uređivač generalizacije obilježja
  humanFeatureGeneralizationEditor
109
Korisnička usluga koja korisniku omogućava da promjeni kartografske karakteristike obilježja ili zbirke obilježja   na način da pojednostavi njegovu   vizualizaciju, pri tom očuvavši njegove   najznačajnije elemente – prostorni   ekvivalent simplifikacije.
Preglednik geografske strukture podataka
  humanGeographicDataStructureViewer
110
Korisnička usluga koja korisniku omogućava da pristupi dijelu podatkovnog   skupa kako bi vidio njegovu internu   strukturu.
Usluga upravljanja geografskim modelom/informacijama infoManagementService
200
Ova kategorija se sastoji od sljedećih   pod kategorija:
Usluga pristupa obilježju
infoFeatureAccessService
201
Usluga koja korisniku omogućava da pristupi i upravlja dućanom obilježja.
Usluga pristupa karti
infoMapAccessService
202
Usluga koja korisniku daje pristup geografskoj grafici, tj. slikama geografskih   podataka.
Usluga pristupa pokrivenosti
infoCoverageAccessService
203
Usluga koja korisniku omogućava da pristupi i upravlja dućanom pokrivenosti.
Usluga opisa senzora
infoSensorDescriptionService
204
Usluga koja daje opis senzora pokrivenosti   zajedno s lokacijom i orijentacijom senzora   te geometrijom, dinamikom i radiometrijskim karakteristikama senzora u   svrhu geografske obrade.
Usluga pristupa proizvodu
infoProductAccessService
205
Usluga koja daje pristup i upravlja dućanom   geografskih proizvoda.
Usluga vrste obilježja infoFeatureTypeService
206
Usluga koja korisniku omogućava pristup i   upravljanje dućanom definicija vrsta   obilježja.
Kataloška usluga
  infoCatalogueService
207
Usluga koja daje usluge otkrivanja i upravljanja dućanom metapodataka o instancama.
Usluga registra infoRegistryService
208
Usluga koja daje pristup dućanu metapodataka o vrstama.
Usluga geografskog kataloga infoGazetteerService
209
Usluga koja daje pristup katalogu instanci   klasa ili klasa fenomena u stvarnom svijetu   koje sadrže neke informacije o položaju.
Usluga obrade narudžbe infoOrderHandlingService
210
Usluga koja korisniku daje mogućnost naručivanja proizvoda od dobavljača.
Usluga trajnog naloga infoStandingOrderService
211
Usluga obrade narudžbe koja korisniku   omogućava da zatraži da se proizvod   proširi na određeno geografsko područje   kada postane dostupan.
Usluge geografskog radnog tijeka/upravljanja zadacima taskManagementService
300
Ova kategorija se sastoji od sljedećih   pod kategorija:
Usluga lančanih definicija chainDefinitionService
301
Usluga koja definira lanac i daje mogućnost   da on bude izvršen pomoću usluge uvođenja   radnog tijeka.
Usluga uvođenja radnog tijeka workflowEnactmentService
302
Usluga uvođenja radnog tijeka tumači lanac   i kontrolira trenutnost usluga i slijed   aktivnosti.
Usluga pretplate subscriptionService
303
Usluga koja korisnicima omogućava da se   registriraju za dobivanje obavijesti o   događajima.
Usluge geografske obrade - prostorne spatialProcessingService
400
Ova kategorija se sastoji od sljedećih   pod kategorija:
Usluga konverzije koordinata spatialCoordinateConversionService
401
Usluga koja mijenja koordinate iz jednog   koordinatnog sustava u drugi koordinatni   sustav koji se odnosi na isti datum.
Usluga transformacije koordinata spatialCoordinateTransformationService
402
Usluga koja mijenja koordinate iz jednog   koordinatnog referentnog sustava   temeljenog na jednom datumu u koordinatni   referentni sustav koji se temelji na drugom datumu.
Usluga konverzije pokrivenost / vektor spatialCoverageVectorConversionService
403
Usluga koja mijenja prostorno predstavljanje iz sheme pokrivenosti u  vektorsku shemu i obrnuto.
Usluga konverzije koordinata snimke spatialImageCoordinateConversionService
404
Usluga transformacije ili konverzije koordinata kako bi se promijenio koordinatni referentni sustav snimke.
Usluga rektifikacije spatialRectificationService
405
Usluga transformacije snimke u okomitu   paralelnu projekciju i, prema tome,   konstantno mjerilo.
Usluga ortorektifikacije spatialOrthorectificationService
406
Usluga rektifikacije kojom se otklanja nagib   snimke i pomjeranja zbog elevacije terena.
Usluga prilagodbe geometrijskog modela senzora spatialSensorGeometryModelAdjustmentService
407
Usluga koja prilagođava geometrijske   modele senzora kako bi se poboljšalo   preklapanje snimke s drugim snimkama i/ili   poznatim položajima na terenu.
Usluga konverzije geometrijskog modela snimke spatialImageGeometryModelConversionService
408
Usluga koja konvenrtira geometrijske modele senzora u različiti, ali ekvivalentni   geometrijski model senzora.
Usluge izrade podskupova spatialSubsettingService
409
Usluga koja izvlači podatke iz ulaznih   podataka u nekom neprekinutom prostornom   području po geografskoj lokaciji ili po mrežnim koordinatama.
Usluga uzorkovanja spatialSamplingService
410
Usluga koja izvlači podatke iz ulaznih   podataka korištenjem dosljedne sheme   uzorkovanja bilo po geografskoj lokaciji,   bilo po mrežnim koordinatama.
Usluga promjene prekrivanja spatialTilingChangeService
411
Usluga koja mijenja prekrivanje geografskim podacima.
Usluga izmjere dimenzija spatialDimensionMeasurementService
412
Usluga koja izračunava dimenzije objekata   koji su vidljivi na snimku ili drugim   geopodacima.
Usluge manipulacije obilježja spatialFeatureManipulationService
413
Registrira jedno obilježje na drugo, snimku   ili drugi skup podataka ili skup koordinata;   ispravljajući relativne translacijske   pomake, rotacijske razlike, razlike mjerila i perspektivne razlike. Provjerava da su sva   obilježja iz zbirke obilježja topološki   dosljedni sukladno pravilima o topologiji   za zbirku obilježja, te utvrđuje i/ili   ispravlja bilo kakve nedosljednosti koje se otkriju.
Usluga poklapanja obilježja spatialFeatureMatchingService
414
Usluga koja utvrđuje koja obilježja ili   dijelovi obilježja predstavljaju isti entitet u   realnom svijetu iz više izvora podataka npr.   poklapanje rubova i ograničena konflacija.
Usluga generalizacije obilježja spatialFeatureGeneralizationService
415
Usluga koja smanjuje prostornu varijaciju u   zbirci obilježja kako bi se poboljšala   učinkovitost komunikacije smanjivanjem neželjenih učinaka redukcije podataka.
Usluga određivanja trase spatialRouteDeterminationService
416
Usluga kojom se utvrđuje optimalni put   između dvije određene točke temeljem   ulaznih parametara i svojstava koji su   sadržani u zbirci obilježja.
Usluga pozicioniranja spatialPositioningService
417
Usluga koju pruža uređaj koji određuje   položaj kako bi se koristile, dobile i   nedvojbeno tumačile položajne informacije,   te utvrđuje ispunjavaju li rezultati zahtjeve korištenja.
Usluga analize udaljenosti spatialProximityAnalysisService
418
S obzirom na zadan položaj ili geografsko   obilježje, pronalazi sve objekte s   određenom skupu atributa koji se nalaze   unutar razdaljine koju je zadao korisnik u   odnosu na položaj ili obilježje.
Usluge geografske obrade - tematske thematicProcessingService
500
Ova kategorija se sastoji od sljedećih   pod kategorija:
Usluga izračuna geografskih parametara thematicGoparameterCalculationService
501
Usluga kojom se dobivaju kvantitativni   rezultati koji su aplikacijski orijentirani i   koji nisu dostupni iz sirovih podataka.
Usluga tematske klasifikacije thematicClassificationService
502
Usluga kojom se klasificiraju područja geografskih podataka temeljem tematskih   atributa.
Usluga generalizacije obilježja thematicFeatureGeneralizationService
503
Usluga koja generalizira vrste obilježja iz   zbirke obilježja kako bi se poboljšala   učinkovitost komunikacije smanjivanjem neželjenih učinaka redukcije podataka.
Usluge izrade podskupova thematicSubsettingService
504
Usluga koja izvlači podatke iz ulaznih podataka temeljem vrijednosti parametra.
Usluga prostornog brojanja thematicSpatialCountingService
505
Usluga koja broji geografska obilježja.
Usluga detekcije promjena thematicChangeDetectionService
506
Usluga koja pronalazi promjene između dva   skupa podataka koji predstavljaju isto   geografsko područje u različitim   vremenima.
Usluge izvlačenja geografskih   informacija thematicGeographicInformationExtractionService
507
Usluga koja podržava izvlačenje informacija o obilježjima i terenu iz snimaka dobivenih daljinskim istraživanjem   ili skeniranjem snimaka.
Usluga obrade snimke thematicImageProcessingService
508
Usluga koja mijenja vrijednosti tematskih   atributa snimke korištenjem matematičke   funkcije.
Usluga generiranja smanjene rezolucije thematicReducedResolutionGenerationService
509
Usluga koja smanjuje rezolucije snimke.
Usluge manipuliranja snimkom thematicImageManipulationService
510
Usluge za manipuliranje vrijednosti podataka na snimkama: promjena vrijednosti boje i kontrasta, primjena raznih   filtara, manipuliranje rezolucije snimke,   otklanjanje šumova, „striping“, sustavne radiometrijske korekcije, atmosfersko prigušivanje, promjene u osvjetljivanju   scene itd.
Usluge razumijevanja snimke thematicImageUnderstandingService
511
Usluge koje daju automatsko otkrivanje   promjena na snimcima, opaženo   diferenciranje snimaka, signifikantnost   analize razlika i prikaza te diferenciranje na   temelju područja i modela.
Usluge sinteze snimke thematicImageSynthesisService
512
Usluge izrade ili transformacije snimaka   korištenjem računalnih prostornih modela,   transformacija perspektive i manipulacija karakteristika snimaka kako bi se poboljšala   vidljivost, pooštrila rezolucija i/ili smanjili   učinci oblačnosti ili izmaglice.
Manipulacija valnih duljina snimke thematicMultibandImageManipulationService
513
Usluge koje mijenjaju snimku korištenjem   više valnih duljina snimke.
Usluga otkrivanja objekta thematicObjectDetectionService
514
Usluga koja otkriva objekte stvarnog svijeta   na snimci.
Usluga pridruživanja geografskih identifikatora thematicGeoparsingService
515
Usluga kojom se skeniraju tekstualni dokumenti za reference koje se temelje na   lokaciji, kao što su imena mjesta, adrese,   poštanski brojevi itd., u pripremi prijelaza   na uslugu geokodiranja.
Usluga geokodiranja thematicGeocodingService
516
Usluga kojom se proširuju tekstualne reference temeljene na lokaciji s geografskim koordinatama ili nekom drugom prostornom referencom.
Usluge geografske obrade - vremenske temporalProcessingService
600
Ova kategorija se sastoji od sljedećih   pod kategorija:
Usluga transformacije vremenskog referentnog sustava temporalReferenceSystemTransformationService
601
Usluga koja mijenja vrijednosti vremenskih   instanci iz jednog vremenskog referentnog   sustava u drugi vremenski referentni sustav.
Usluge podskupova temporalSubsettingService
602
Usluga koja izvlači podatke iz ulaznih podataka u neprekinutom intervalu zasnovanom na vremenske položajne vrijednosti.
Usluga uzorkovanja temporalSamplingService
603
Usluga koja izvlači podatke iz ulaznih podataka korištenjem dosljedne sheme uzorkovanja temeljem vremenskih vrijednosti položaja.
Usluga analize vremenske usklađenosti temporalProximityAnalysisService
604
Za zadani vremenski interval ili događaj   pronalazi sve objekte s određenim skupom   atributa koji se nalaze unutar intervala kojeg   definira korisnik.
Usluge geografske obrade - metapodaci metadataProcessingService
700
Ova kategorija se sastoji od sljedećih   pod kategorija:
Usluga statističkog izračuna metadataStatisticalCalculationService
701
Usluga kojom se izračunava statistika skupa   podataka.
Usluge geografske anotacije metadataGeographicAnnotationService
702
Usluge koje pridružuju pomoćne informacije snimci ili obilježju u zbirci   obilježja.
Usluge geografske komunikacije comService
800
Ova kategorija se sastoji od sljedećih   pod kategorija:
Usluga kodiranja comEncodingService
801
Usluga koja osigurava provedbu pravila   kodiranja i daje sučelje sa funkcionalnošću   kodiranja i dekodiranja.
Usluga prijenosa comTransferService
802
Usluga koja osigurava provedbu jednog ili   više protokola za prijenos, koji dopuštaju   prijenos podataka između distribuiranih   informacijskih sustava putem van mrežnih i   mrežnih komunikacijskih medija.
Usluga geografske kompresije comGeographicCompressionService
803
Usluga kojom se konvertiraju prostorni   dijelovi zbirke obilježja u i iz   komprimiranog oblika.
Usluga konverzije geografskog formata comGeographicFormatConversionService
804
Usluga koja konvertira iz jednog formata   geografskih podataka u drugi.
Usluga slanja poruka comMessagingService
805
Usluga koja dopušta da više korisnika istovremeno pregledava, komentira i zahtjeva uređivanje zbirki obilježja.
Daljinsko upravljanje i izvođenje datoteka comRemoteFileAndExecutableManagement
806
Usluga koja osigurava pristup sekundarnoj   pohrani geografskih obilježja kao da su one   lokalne za klijenta.