Pojmovnik

POJAM OBJAŠNJENJE
ATOM Standard koji omogućuje jednostavno preuzimanje unaprijed definiranih skupova podataka, bez mogućnosti promjene sadržaja i definiranja dodatnih parametara od strane korisnika.
Catalog Service for the Web - CSW Standard Open Geospatial Consortiuma koji omogućuje pronalaženje prostornih podataka, skupova prostornih podataka i mrežnih usluga temeljem odgovarajućih metapodataka pohranjenih u katalog metapodataka.
Creative Commons (CC)​ Creative Commons je neprofitna organizacija koja omogućuje razmjenu i korištenje kreativnosti i znanja uz pomoć besplatnih pravnih alata. Besplatne i jednostavne za korištenje licence za zaštitu autorskih prava pružaju pojednostavljen te standardizirani način davanja dozvole za dijeljenje i korištenje autorskog rada s uvjetima po izboru autora.
element metapodatka Zasebna jedinica metapodataka sukladno EN ISO 19115.
geoportal Nacionalne infrastrukture prostornih podataka Internetska stranica ili njezin ekvivalent koji omogućava pristup uslugama pronalaženja, pregledavanja, preuzimanja, transformacije, pozivanja i ostalim uslugama podataka NIPP-a.
harmonizacija Omogućavanje pristupa prostornim podacima u prikazu koji omogućuje njihovo kombiniranje s ostalim usklađenim podacima na konherentan način korištenjem zajedničkog niza specifikacija proizvoda.
infrastruktura prostornih informacija Podrazumijeva metapodatke, skupove i usluge prostornih podataka; mrežne usluge i tehnologije; sporazume o dijeljenju, pristupu i uporabi; mehanizme za koordinaciju i nadzor, procese i postupke koji se uspostavljaju, kojima se upravlja ili koji su dostupni u skladu sa Zakonom o NIPP-u.
INfrastructure for SPatial InfoRmation in Europe Inicijativa pokrenuta s namjerom uspostave infrastrukture prostornih podataka Europske unije, a koja je definirana Direktivom INSPIRE.
INSPIRE geoportal Internetska stranica ili njezin ekvivalent koji omogućava pristup uslugama pronalaženja, pregledavanja, preuzimanja, transformacije i pozivanja usluga prostornih podataka na razini Europske unije.
internetska stranica NIPP-a Službena stranica Nacionalne infrastrukture prostornih podataka.
interoperabilnost (međudjelovanje) Podrazumijeva mogućnost kombiniranja skupova prostornih podataka i međudjelovanje usluga bez ponavljajuće manualne intervencije, tako da je rezultat dosljedan i da je dobivena dodana vrijednost skupa podataka i usluga.
izvor Informacijski izvor (resurs) koji ima izravnu ili neizravno poveznicu s određenim mjestom ili geografskim područjem.
izvor prostornih podataka Skup prostornih podataka, niz skupova prostornih podataka ili usluga prostornih podataka.
javno objavljivanje Podaci se smatraju javno objavljenim ako su učinjeni pristupačnim javnosti.
jedinice područne (regionalne) i lokalne samouprave Jedinice lokalne samouprave su općine i gradovi, a jedinice područne (regionalne) samouprave su županije.
katalog metapodataka Mehanizam za pohranu i pristup metapodacima koji omogućava korisnicima korištenje upita nad podacima na osnovu željenih atributa, za koje kataloška usluga pohranjuje opisne informacije (metapodatke) o logičkim podacima.
klasificirani podatak Klasificirani podatak je onaj koji je nadležno tijelo, u propisanom postupku, takvim označilo i za koji je utvrđen stupanj tajnosti, kao i podatak kojeg je Republici Hrvatskoj tako označenog predala druga država, međunarodna organizacija ili institucija s kojom Republika Hrvatska surađuje. Stupnjevi tajnosti klasificiranih podataka su: vrlo tajno, tajno, povjerljivo i ograničeno.
komercijalna uporaba Podrazumijeva stjecanje direktne ili indirektne dobiti temeljem uporabe podataka.
krajnji korisnik Fizička ili pravna osoba koja je stekla pravo korištenja podataka.
kvaliteta Sveukupnost značajki nekog proizvoda koji imaju utjecaja na njegovu sposobnost zadovoljavanja izraženih ili impliciranih potreba, sukladno EN ISO 19101.
licenca (dozvola) Pravni dokument koji daje dopuštenje za korištenje informacije.
metapodaci Opisni podaci o podacima.
mrežna usluga pozivanja Mrežne usluge koje omogućavaju pozivanje prostornih podataka.
mrežna usluga pregleda Mrežna usluga pregleda omogućava vizualizaciju prostornih podataka putem interneta. Podaci se mogu vizualizirati uz pomoć internet preglednika ili korištenjem klijentskih aplikacija i GIS alata.
mrežna usluga preuzimanja Mrežna usluga preuzimanja omogućava preuzimanje vektorskih geografskih obilježja (točke, linije i poligoni) putem interneta.
mrežna usluga pronalaženja Mrežna usluga pronalaženja omogućava objavljivanje i pronalaženje opisnih podataka o podacima i uslugama, odnosno metapodataka, putem interneta.
mrežna usluga transformacije Mrežna usluga transformacije omogućava transformaciju prostornih podataka u podatke usklađene s INSPIRE Specifikacijama podataka. Cilj ovih usluga je postizanje interoperabilnosti prostornih podataka.
mrežne usluge Mrežne usluge određuju zajednička sučelja temeljem kojih se mogu razviti generičke klijentske aplikacije koje omogućuju korisnicima pronalaženje, pregled, preuzimanje, transformaciju ili pozivanje podataka.
Nacionalna infrastruktura prostornih podataka – NIPP Nacionalna infrastruktura prostornih podataka je skup tehnologija, mjera, normi, provedbenih pravila, usluga, ljudskih kapaciteta i ostalih čimbenika koji omogućavaju djelotvorno objedinjavanje, upravljanje i održavanje dijeljenja prostornih podataka.
Nacionalna kontaktna točka Državna geodetska uprava je Nacionalna kontaktna točka u provedbi Direktive INSPIRE. Nacionalna kontaktna točka odgovorna je za komunikaciju s tijelima Europske komisije u vezi s provedbom Direktive INSPIRE, za djelotvornu primjenu NIPP-a te obavlja poslove tajništva i koordinacije tijela NIPP-a, kao i poslove tehničke podrške uspostave, održavanja i razvoja NIPP-a.
neovlaštena uporaba Svaka uporaba suprotna odredbama ugovora ili sporazuma o razmjeni, pristupu i korištenju prostornih podataka.
neslužbeni podaci Podaci nastali obavljanjem redovnih poslova u granicama nadležnosti za koju je pravna ili fizička osoba registrirana, a nisu pregledani i verificiranih od strane nadležnog tijela javne vlasti.
niz skupova prostornih podataka Kolekcija skupova prostornih podataka koji su napravljeni po istoj specifikaciji ili koje imaju slične karakteristike.
niz znakova Polje vrijednosti elemenata metapodataka izraženih kao skup znakova koji se tretiraju kao cjelina.
Odbor NIPP-a Stalno provedbeno tijelo NIPP-a.
osobni podatak Svaka informacija koja se odnosi na identificiranu fizičku osobu ili fizičku osobu koja se može identificirati. Osoba koja se može identificirati je osoba čiji se identitet može utvrditi izravno ili neizravno, posebno na osnovi jednog ili više obilježja specifičnih za njezin fizički, psihološki, mentalni, gospodarski, kulturni ili socijalni identitet.
ponovna uporaba Korištenje dokumenata koje posjeduju tijela javne vlasti za komercijalnu ili nekomercijalnu uporabu koja je drugačija od one svrhe zbog koje su dokumenti nastali. Razmjenjivanje dokumenata između tijela javnog sektora u obavljanju javnih zadaća ne smatra se ponovnom uporabom.
pravo pristupa Podrazumijeva neograničen pregled podataka, odnosno minimum prava koje čini pravo pronalaženja, pregleda i ispisa s vidljivom oznakom da nije za daljnje korištenje (npr. nije javna isprava, vodeni žig i sl.).
prostorni objekt Apstraktan prikaz pojave iz stvarnog svijeta u vezi s određenim položajem ili geografskim područjem.
prostorni podaci Podaci koji su direktno ili indirektno povezani s položajem u prostoru ili geografskim područjem.
provedbena pravila Provedbena pravila Europske unije koja su obvezujuća i izravno primjenjiva u svim državama članicama, kao i nacionalna provedbena pravila.
razmjena podataka Podrazumijeva postupak prenošenja podataka s jednog mjesta na drugo između pružatelja i korisnika odnosno subjekata NIPP-a, bilo izravnim pristupom ili na neki drugi način klasične dostave.
sigurnosna kopija Pohranjena kopija koja se čuva za slučaj da se original uništi ili izgubi.
Simple Object Access Protocol – SOAP Komunikacijski je protokol koji se koristi za razmjenu tekstualnog sadržaja između aplikacija preko HTTP protokola.
skup prostornih podataka Vrsta izvora koja se sastoji od kolekcije individualnih stavaka koje su prikupljene i/ili sastavljene na osnovu postojećih izvora sa specifičnom namjenom kreiranja novih informacija. 
slobodan tekst Polje vrijednosti elemenata metapodataka izraženo na jednom ili više živih jezika.
službena evidencija Evidencija koja je ustanovljena na temelju propisa, odnosno općeg akta pravne osobe koja ima javne ovlasti.
službeni podaci Podaci iz službene evidencije nastali obavljanjem redovnih poslova u granicama nadležnosti za koju je pravna ili fizička osoba registrirana.
subjekti NIPP-a Tijela javne vlasti koja u nadležnosti, odnosno u svom djelokrugu, imaju uspostavu ili održavanje prostornih podataka iz članka 9. stavka 1. Zakona o NIPP-u i koja su u smislu tog Zakona obvezna sudjelovati u uspostavi, održavanju i razvoju NIPP-a.
teme prostornih podataka NIPP-a Zakon o NIPP-u obuhvaća 35 tema prostornih podataka koje su razvrstane u tri skupine: Skupina I, Skupina II i Skupina III. Prostorni podaci NIPP-a dio su jedne ili više tema prostornih podataka. Svaka tema prostornih podataka NIPP-a definirana je INSPIRE specifikacijom koja propisuje model podataka određene teme.
tijela državne uprave Tijela državne uprave su ministarstva, središnji državni uredi, državne upravne organizacije i uredi državne uprave u županijama.
tijela javne vlasti  Tijela državne uprave, tijela jedinica lokalne i područne (regionalne) samouprave i pravne osobe s javnim ovlastima.
treća strana Svaka fizička ili pravna osoba koja nije tijelo javne vlasti.
uporaba za znanstveno istraživačke potrebe Podrazumijeva uporabu za znanstvene i obrazovne svrhe, isključivo kao nastavno pomagalo, odnosno za znanstveno-istraživačke radove koji ne mogu biti komercijalni ili komercijalno financirani.
usluge prostornih podataka Djelatnosti koje se putem računalnog programa mogu izvršavati na prostornim podacima koji su sadržani u skupovima prostornih podataka ili na povezanim metapodacima.
Vijeće NIPP-a Tijelo NIPP-a koje uspostavlja Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka u Republici Hrvatskoj i koordinira aktivnosti subjekata NIPP-a u opsegu i s pravima o obvezama utvrđenim Zakonom o Nacionalnoj infrastrukturi prostornih podataka (NN 56/13, 52/18, 50/20).
Web Coverage Service – WCS Standard koji omogućuje preuzimanje rasterskih podataka putem interneta.
Web Feature Service – WFS Standard koji omogućuje preuzimanje prostornih podataka pohranjenih u različitim formatima i izvorima, temeljem definiranih kriterija.
Web Map Service – WMS Standard za dinamičko dijeljenje prostornih podataka putem interneta gdje se podaci objavljuju u obliku geokodiranih digitalnih slikovnih datoteka.
Web Map Tile Service – WMTS Standard za dijeljenje unaprijed definiranih prostornih podataka (po pitanju sadržaja, obuhvata i rezolucije) u obliku geokodiranih slikovnih datoteka.