Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Ključna riječ: vrijednost

Ime Ključna riječ: vrijednost
Definicija Vrijednost ključne riječi je uobičajeno korištena riječ, formalizirana riječ ili fraza koja se koristi da bi se opisao subjekt.
Obveza
  • skup ili niz skupova: obvezan
  • usluga: obvezan
Brojčanost [1..*]
Primjer promet
Ključne riječi omogućavaju detaljniju pretragu zapisa metapodataka te strukturirano pretraživanje korištenjem autoriziranih popisa ključnih riječi kao što je GEMET. Vrijednost ključne riječi, ukoliko je moguće, treba preuzeti iz popisa ključnih riječi.


Skup i niz skupova
Ako je izvor podataka skup ili niz skupova prostornih podataka, jedna ključna riječ treba biti GEMET - INSPIRE tema podataka koja definira temu podataka definiranu u INSPIRE/NIPP skupini I, II ili III.

Usluga
Prilikom zadavanja ključnih riječi za usluge, barem jedna ključna riječi mora biti odabrana iz Klasifikacija prostornih usluga prema EN ISO 19119 normi iz dokumenta EU Komisije Commission Regulation (EC) No 1205/2008 of 3 December 2008 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards metadata (v. prilog B). Klasifikacija usluga prostornih podataka, iz ovog dokumenta, je zasnovana na taksonomiji usluga prema EN ISO 19119 normi. Ova taksonomija je organizirana u kategorije, subkategorije definirajući domenu vrijednosti klasifikacije usluga prostornih podataka.
 
Ključna riječ Naslov Datum Vrsta datuma
kataloški preglednik Commission Regulation (EC) No 1205/2008 of 3 December 2008 implementing Directive 2007/2/EC of the European Parliament and of the Council as regards Metadata 2008-12-03 objavljeno

Pretraživanje će analizirati sve ključne riječi. Zadavanje ključne riječi u odgovarajućem kontekstu može pomoći korisniku prilikom pretraživanja. Na primjer, riječ "Jadransko" može biti tumačenja kao "Jadransko more" ili "Jadransko bilje" ili "Jadransko priobalje" ili imati neko drugo tumačenje. Da bi se izbjegle ovakve nedoumice treba koristiti punu ključnu riječ; "Jadransko more", "Jadransko priobalje" i sl. Da ne bi dolazilo do "fingiranih" pogrešaka prilikom provjere zapisa metapodataka, svaki zapis ključnih riječi treba završiti sa zadanim slovom ključne riječi; tj. ne završiti zarezom, praznim znakom i sl. Pored obaveznih ključnih riječi mogu se dodavati proizvoljne ključne riječi kao slobodan tekst za koje urednik metapodataka procijeni da prikladno opisuju podatke i da će pomoći u postupku pretraživanja. Preporuka je da se pored obveznih ključnih riječi navedu barem još dvije ključne riječi. 

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Keyword value
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [53] keyword
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath identificationInfo/*/descriptiveKeywords/*/keyword
Vrsta podatka niz znakova  (CharacterString)
Domena slobodan tekst
Provedbene upute nema

Poveznica na klasifikaciju prostornih usluga prema EN ISO 19119 normi.

Primjer kodiranja
 
<gmd:MD_Metadata... 
... 
     <gmd:identificationInfo>
         <srv:SV_ServiceIdentification >
... 
             <gmd:descriptiveKeywords>
                 <gmd:MD_Keywords>
                     <gmd:keyword>
                         <gco:CharacterString>promet</gco:CharacterString>
                     </gmd:keyword>
                     <gmd:thesaurusName>
                     …(vidi primjer kodiranja popisa ključnih riječi) 
                     </gmd:thesaurusName>
                 </gmd:MD_Keywords>
             </gmd:descriptiveKeywords>
         </srv:SV_ServiceIdentification >
     </gmd:identificationInfo>
... 
</gmd:MD_Metadata>