Prijava

Vremenski okvir uspostave INSPIRE-a

Pretraživanje metapodataka treba biti dostupno za skupove prostornih podataka i usluge.
Skupovi prostornih podataka trebaju biti dostupni za pretraživanje i pregled na INSPIRE geoportalu  (podaci ne trebaju još biti usklađeni sa provedbenim pravilima UK-MSPPIU).
Skupovi prostornih podataka moraju biti dostupni za preuzimanje i transformaciju1 (kad god je to primjenjivo) na INSPIRE geoportalu (podaci ne trebaju još biti usklađeni sa provedbenim pravilima UK-MSPPIU).
Novo prikupljeni i intenzivno restrukturirani skupovi prostornih podataka moraju biti usklađeni s provedbenim pravilima UK-MSPPIU (uključujući metapodatke za međuoperativnost) i dostupni kroz mrežne usluge.
Svi skupovi prostornih podataka moraju biti usklađeni s provedbenim pravilima UK-MSPPIU (uključujući metapodatke za međuoperativnost) i dostupni kroz mrežne usluge.
Sve usluge pozivanja prostornih podataka trebaju biti usklađene sa Prilogom V provedbenih pravila UK-MSPPIU (uključujući metapodatke).
Prostorne usluge pozivanja povezane s novo prikupljenim i intenzivno restrukturiranim skupovima prostornih podataka trebali bi biti usklađeni sa Prilozima VI i (gdje je moguće) VII provedbenih pravila UK-MSPPIU (uključujući metapodatke).
Sve usluge pozivanja prostornih podataka trebaju biti usklađene sa Prilozima VI i (gdje je moguće) VII provedbenih pravila UK-MSPPIU (uključujući metapodatke). 

UK-MSPPIU= UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1089/2010 od 23. studenoga 2010. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o međuoperativnosti skupova prostornih podataka i usluga u vezi s prostornim podacima te njene izmjene UREDBE KOMISIJE (EU) br. 102/2011, 1253/2013 i 1312/2014.

1  Usluga transformacija mora se osigurati samo u slučaju ako izvori podataka nisu usklađeni s UK-MSPPIU na neki drugi način (vidi čl. 7(3) INSPIRE Direktive)

2  S iznimkom prema novo prikupljenim i intenzivno restrukturiranim skupovima prostornih podataka Priloga I, koji moraju biti usklađeni s UK-MSPPIU do 23.11.2012.