Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Teme prostornih podataka NIPP-a

Br. Naziv Naziv na engleskom jeziku Oznaka
Domenski kod
INSPIRE definicija
 

Skupina I

Annex I

 

 

 

1

koordinatni referentni sustavi

Coordinate reference systems

coordinateReferenceSystems

001

Sustavi za jednoznačno referenciranje prostornih informacija u prostoru u obliku skupa koordinata (x,y,z) i/ili širine, dužine i visine, a koji se temelje na horizontalnom i vertikalnom geodetskom datumu.

2

sustavi geografskihmreža

Geographical grid systems

geographicalGridSystems

002

Usklađena mreža višestruke razlučivosti sa zajedničkim ishodištem i standardiziranim položajem i veličinom mrežnih polja.

3

geografska imena

Geographical names

geographicalNames

003

Imena područja, regija, mjesta, velikih gradova, predgrađa, gradova ili naselja ili bilo kojeg geografskog ili topografskog obilježja od javnog ili povijesnog značenja.

4

upravne jedinice

Administrative units

administrativeUnits

004

Upravne jedinice lokalne, regionalne ili nacionalne uprave, koje razdjeljuju područja na kojima države članice imaju i/ili primjenjuju jurisdikcijska prava i koje su razdvojene upravnim granicama.

5

adrese

Addresses

addresses

005

Položaj nekretnina koji se temelji na adresnim identifikatorima, a to su najčešće ime ulice, kućni broj i poštanski broj.

6

katastarske čestice

Cadastral parcels

cadastralParcels

006

Katastarska čestica je dio područja katastarske općine, odnosno katastarskog područja na moru, određen brojem katastarske čestice i njezinim granicama.

7

prometne mreže

Transport networks

transportNetworks

007

Mreže cestovnog, željezničkog, zračnog i vodenog prijevoza te pripadajuća infrastruktura. Uključuje veze između različitih mreža. Također uključuje transeuropsku prometnu mrežu kako je određena u Odluci br. 1692/96/EZ, Europskog parlamenta i Vijeća od 23. srpnja 1996. o smjernicama Zajednice za razvoj transeuropske prometne mreže i u naknadnim revizijama te Odluke.

8

hidrografija

Hydrography

hydrography

008

Hidrografski elementi, uključujući morska područja i sva druga vodena tijela i s njima povezane pojedinosti, uključujući riječne bazene i pod-bazene. Prema potrebi, u skladu s odredbama koje su utvrđene u Direktivi 2000/60/EZ, Europskog parlamenta i Vijeća, od 23. listopada 2000., uspostava okvira za djelovanje Zajednice na području politike voda i u obliku mreža.

9

zaštićena područja

Protected sites

protectedSites

009

Područje koje je određeno ili kojim se upravlja u okviru međunarodnog prava, prava Zajednice i prava države članice, kako bi se postigli posebni ciljevi zaštite.

10

podaci o minski sumnjivim područjima

(proširenje NIPP- a u odnosu na INSPIRE)

minesSuspiciousAreas

035

Područja koje su općim izvidom utvrđene kao sumnjive ili se ne koriste radi mogućeg ili stvarnog postojanja minski eksplozivnih sredstava ili neeksplodiranih ubojnih sredstava (Zakon o humanitarnom razminiranju, NN 153/05)

 

Skupina II

Annex II

 

 

 

11

visine

Elevation

elevation

010

Digitalni modeli visina za površinu kopna, leda i oceana. Uključuju nadmorske visine, batimetriju i obalne linije.

12

pokrov zemljišta

Land cover

landCover

011

Fizički ili biološki pokrov Zemljine površine, uključujući umjetne površine, poljoprivredna područja, šume, (polu-) prirodna područja, močvare, vodena tijela.

13

ortofotosnimke

Orthoimagery

orthoimagery

012

Geo-referencirani i/ili orto-retrificirani slikovni podaci Zemljine površine, dobiveni pomoću satelitskih ili zračnih senzora.

14

geologija

Geology

geology

013

Geologija je opisana u skladu sa sastavom i strukturom. Uključuje stjenovito tlo, podzemne vode i geomorfologiju.

 

Skupina III

Annex III

 

 

 

15

prostorne jedinice za statistiku

Statistical units

statisticalUnits

014

Jedinice za širenje ili korištenje statističkih informacija.

16

zgrade

Buildings

buildings

015

Geografski položaj zgrada.

17

tlo

Soil

soil

016

Tla i slojevi zemlje ispod površine, opisani prema debljini, teksturi, strukturi i sadržaju čestica i organskih tvari, kamenitosti, eroziji, tamo gdje je primjereno prema postotku nagiba i prema predviđenom opsegu zaliha vode.

18

korištenje zemljišta

Land use

landUse

017

Područje opisano u skladu s njegovom sadašnjom i u budućnosti planiranom funkcionalnošću ili u skladu s njegovom društveno-gospodarskom namjenom (npr. stambenom, industrijskom, poslovnom, poljoprivrednom, šumarskom, rekreacijskom).

19

ljudsko zdravlje i sigurnost

Human health and safety

humanHealthSafety

018

Geografska raširenost prevladavajućih patoloških pojava (alergije, tumori, bolesti dišnih putova, itd.), informacije koje ukazuju na utjecaj na zdravlje (biomarkeri, smanjenje plodnosti, epidemije) ili dobrobit ljudi (umor, stres, itd.), a koje su direktno (onečišćenje zraka, kemikalije, prorijeđenost ozonskog omotača, buka, itd.) ili indirektno (hrana, genetski izmijenjeni organizmi, itd.) povezane s kakvoćom okoliša.

20

komunalne i javne usluge

Utility and governmental services

utilityGovernmentalServices

019

Uključuje komunalne sustave kao što su kanalizacija, zbrinjavanje otpada, opskrba energijom i vodom, upravne i socijalne državne usluge kao što su javna uprava, sjedišta civilne zaštite, škole i bolnice.

21

sustavi za nadzor okoliša

Environmental monitoring facilities

environmentalMonitoringFacilities

020

Lokacija i djelovanje sustava za nadzor okoliša koji uključuju promatranje i mjerenje emisija, stanja okoliša, kao i drugih parametara ekosustava (biološka raznolikost, ekološko stanje vegetacije, itd.) koje provodi javno tijelo ili se provodi u njegovo ime.

22

proizvodna i industrijska postrojenja

Production and industrial facilities

productionIndustrialFacilities

021

Područja industrijske proizvodnje, uključujući i objekte koji su obuhvaćeni direktivom Vijeća 96/61/EZ od 24. rujna 1996. o cjelovitom suzbijanju onečišćenja i kontroli te postrojenja za crpljenje vode, rudnici i skladišta.

23

sustavi za poljoprivredu i akvakulturu

Agricultural and aquaculture facilities

agriculturalAquacultureFacilities

022

Oprema za poljodjelstvo, proizvodni objekti i strojevi (uključujući sustave navodnjavanja, staklenike i štale).

24

rasprostranjenost stanovništva – demografija

Population distribution and demography

populationDistributionDemography

023

Geografska raširenost stanovništva, uključujući obilježja stanovništva i razine aktivnosti, razvrstana po mreži, regiji, upravnoj jedinici ili drugoj analitičkoj jedinici.

25

područja upravljanja/zaštićena područja/uređena područja i jedinice za izvješćivanje

Area management /restriction / regulation zones & reporting units

areaManagement

024

Područja upravljana, uređena ili korištena za izvještavanje na međunarodnoj, europskoj, nacionalnoj, regionalnoj i lokalnoj razini. Uključuju odlagališta smeća, zaštićena područja oko izvora pitke vode, područja osjetljiva na nitrate, uređene plovne putove na moru ili na velikim kopnenim vodama, područja za odlaganje otpada, područja zaštićena od buke, područja s dozvolom za istraživanje ruda i rudarenje, područja riječnih bazena, odgovarajuće jedinice za izvještavanje i područja za upravljanje obalnim pojasom.

26

područja prirodnih opasnosti

Natural risk zones

naturalRiskZones

025

Osjetljiva područja koja su obilježena u skladu s prirodnim opasnostima (svim atmosferskim, hidrološkim, seizmičkim, vulkanskim pojavama i požarima, koji zbog svojeg položaja, težine i učestalosti imaju potencijal da ozbiljno utječu na društvo), npr. poplave, odroni zemlje i slijeganje tla, snježne lavine, šumski požari, potresi, vulkanske erupcije.

27

atmosferski uvjeti

Atmospheric conditions

atmosphericConditions

026

Fizikalni uvjeti u atmosferi. Uključuju prostorne podatke koji se temelje na mjerenjima, modelima ili njihovoj kombinaciji uključujući lokacije mjerenja.

28

meteorološko-geografska obilježja

Meteorological geographical features

meteorologicalGeographicalFeatures

027

Vremenski uvjeti i njihova mjerenja; padaline, temperature, ishlapljivanje, brzina i smjer vjetra.

29

oceanografsko-geografska obilježja

Oceanographic geographical features

oceanographicGeographicalFeatures

028

Fizikalni uvjeti oceana (struje, slanost, visina valova, itd.).

30

morske regije

Sea regions

seaRegions

029

Fizikalni uvjeti mora i slanih vodenih tijela koja su podijeljena u regije i podregije sa zajedničkim osobinama.

31

biogeografske regije

Bio-geographical regions

biogeographicalRegions

030

Područja s relativno homogenim ekološkim uvjetima koja imaju zajedničke osobine.

32

staništa i biotopi

Habitats and biotopes

habitatsBiotopes

031

Geografska područja za koja su svojstveni posebni ekološki uvjeti, procesi, strukture i funkcije (za održavanje života), a koje fizički pomažu organizmima da žive na njima. Uključujući kopnena i vodena područja koja se razlikuju po geografskim, abiotičkim i biotičkim obilježjima, bilo da su u potpunosti prirodna ili polu-prirodna.

33

rasprostranjenost vrsta

Species distribution

speciesDistribution

032

Geografska raširenost životinjskih i biljnih vrsta razvrstana po mreži, regiji, upravnoj jedinici ili drugoj analitičkoj jedinici.

34

izvori energije

Energy Resources

energyResources

033

Izvori energije uključujući ugljikovodike, vodnu energiju, bioenergiju, solarnu energiju, vjetar itd., uključujući dubinske/visinske informacije o veličini izvora tamo gdje je potrebno.

35

izvori minerala

Mineral Resources

mineralResources

034

Izvori minerala uključujući kovinske rude, industrijske minerale itd., uključujući dubinske/visinske informacije o veličini izvora tamo gdje je potrebno.