Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Objavljene Upute za ispunjavanje obrazaca Registara NIPP-a

Kako bi olakšala uključivanje subjekata u Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka (NIPP), Državna geodetska uprava je pripremila Upute za ispunjavanje obrazaca Registara NIPP-a. U uputama je dan sažet prikaz svih elemenata kako bi se potrebni podaci na pravilan način dostavili Državnoj geodetskoj upravi. Prvi dio objašnjava podatke potrebne za prijavu subjekta u Registar subjekata NIPP-a, a zatim slijede upute za prijavu izvora prostornih podataka u Registar izvora prostornih podataka NIPP-a. Uz svaki element je dano obrazloženje kao pomoći pri ispunjavanju. Upute također sadrže i „Često postavljana pitanja“ gdje su na jednostavan način objašnjeni upiti koji se pojavljuju kod prijave u Registre. Upute su osmišljene kako bi se subjektima pomoglo u pripremi potrebnih podataka i samom procesu uključivanja u NIPP.
 
Proces uključivanja subjekata u Nacionalnu infrastrukturu prostornih podataka.
Proces uključivanja subjekata u NIPP odvija se sukladno prikazanom dijagramu. Tako je Zakonom o NIPP-u definirano tko i kako postaje subjekt NIPP-a, te se istim Zakonom osnivaju Registar subjekata NIPP-a i Registar izvora prostornih podataka NIPP-a. U Registru subjekata NIPP-a se evidentiraju osnovne informacije o subjektu kao i prijavljeni izvori. Registar izvora predstavlja popis prijavljenih izvora, s općim informacijama o izvorima. Izvori se detaljnije razrađuju u Katalogu metapodataka NIPP-a koji je sastavni dio geoportala NIPP-a.

Uz Upute za ispunjavanje Registara, osvježeni su i obrasci Registara koje subjekti popunjavaju, te ih potom dostavljaju Državnoj geodetskoj upravi. Obrazac za Registar subjekata NIPP-a je dostupan na poveznici obrazac Registar subjekata, a obrazac za Registar izvora prostornih podataka NIPP-a je dostupan na poveznici obrazac Registar izvora prostornih podataka. Na mrežnoj stranici NIPP-a pristup Uputama i obrascima nalazi se u kategoriji Dokumenti NIPP-a.