Prijava

Geografska lokacija

Geografska lokacija podataka se izražava pomoću geografskog obuhvata. Geografski obuhvat je prostor prostiranja izvora. Zadaje se pomoću najzapadnije i najistočnije dužine i najjužnije i najsjevernije širine. Geografskim obuhvatom se definira najmanje područje koje sadrži sve podatke.

Geografska lokacija: najsjevernija geografska širina
Geografska lokacija: najjužnija geografska širina
Geografska lokacija: najistočnija geografska dužina
Geografska lokacija: najzapadnija geografska dužina