Odgovorna strana

Ime Odgovorna strana
Definicija  Identifikacija, za potrebe komunikacije, osobe(a) i organizacije(a) povezanih sa izvorom(ima). 
Obveza
  • skup ili niz skupova: obvezan
  • usluga: obvezan
Brojčanost  [1] relativno s obzirom na odgovornu organizaciju, ali može biti više odgovornih organizacija za pojedini izvor. 
Primjer Naziv organizacije: Državna geodetska uprava
ePošta: infonipp@dgu.hr,
Kontakt osoba: Pero Perić
Kao generalan princip, a naročito u slučaju kada se traži da se citiraju podaci u publikacijama, pojedina imena autora trebaju biti uključena. Ukoliko postoji help desk ili služba nadležna za izvor podataka, njihovi podaci moraju biti navedeni.  

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Responsible party
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [29] pointOfContact
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath identificationInfo/*/pointOfContact
Vrsta podatka CI_ResponsibleParty
Domena CI_ResponsibleParty<<DataType>>
Mora najmanje sadržavati: naziv organizacije i adresu e-pošte, a ostali elementi (položaj kontakta, poštanska adresa, broj telefona, broj faksa, mrežna (web) adresa i dr.) se mogu navesti ako su poznati.  
Provedbene upute Svaka instanca od CI_ResponsibleParty, ili neka od njenih podklasa, opisuje odgovornu organizaciju; odnosno naziv odgovorne organizacije, adresu kontakt e-pošte, ulogu odgovorne strane, položaj kontakta, poštansku adresu, broj telefona, broj faksa i mrežna adresa. Preporuka je da se za naziv organizacije navede puni, službeni naziv bez akronima i kratica te da se koristi adresa e-pošte institucije, a ne osobna adresa e-pošte.  

Primjer kodiranja
 
<gmd:MD_Metadata... 
... 
     <gmd:identificationInfo> 
         <gmd:MD_DataIdentification> 
... 
             <gmd:pointOfContact> 
                 <gmd:CI_ResponsibleParty> 
                     <gmd:organisationName> 
                         <gco:CharacterString>Sektor za geoinformacijske sustave, Državna geodetska uprava</gco:CharacterString> 
                     </gmd:organisationName> 
                     <gmd:contactInfo> 
                         <gmd:CI_Contact> 
                             <gmd:address> 
                                 <gmd:CI_Address> 
                                     <gmd:electronicMailAddress> 
                                         <gco:CharacterString>infonipp@dgu.hr</gco:CharacterString> 
                                     </gmd:electronicMailAddress> 
                                 </gmd:CI_Address> 
                             </gmd:address> 
                         </gmd:CI_Contact> 
                     </gmd:contactInfo> 
                     <gmd:role> 
                         ...(vidi primjer kodiranja za Uloga odgovorne strane) 
                     </gmd:role> 
                 </gmd:CI_ResponsibleParty> 
             </gmd:pointOfContact> 
... 
     </gmd:identificationInfo> 
... 
</gmd:MD_Metadata>