Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Pregled-skupovi i nizovi

Br.
Ime elementa
Definicija
Maksimalna brojčanost
(1-jednostruka,
N-višestruka)
Obveza

(O-obvezan,
U-uvjetan)
Primjer

(Ako element metapodataka ima više vrijednosti one su označene rednim brojevima)
1
Naziv izvora
Karakterističan, i često jedinstven, naziv pod kojim je izvor poznat.
[1]
O
Registar geografskih imena
2
Alternativni naziv izvora
Kratki naziv, drugi naziv, akronim, kratica ili naziv izvora na drugom jeziku.
[0..*]
U
CroGeoNames
CGN
3
Sažetak izvora
Kratki opisni sažetak sadržaja izvora.
[1]
O
Registar geografskih imena sadrži geografska imena na teritoriju Republike Hrvatske sa službenih karata i drugih službenih izvornika. Registar sadrži imena županija, gradova/općina, naselja, UNESCO kulturne baštine Republike Hrvatske, zračnih luka, nacionalnih parkova, parkova prirode i ostalih zaštićenih prirodnih objekata, listova novih topografskih karata, imena iz EuroGlobalMap v.3.0. i dr. Također se nastojalo uvesti imena svih otoka, rijeka, jezera, planina, vrhova i ostalih dominantnih geografskih objekata sukladno mjerilu. Podaci o položaju su dani u HTRS96/TM referentnom sustavu.
4
Vrsta izvora
Okvir na koji se odnose metapodaci. 
[1]
O
skup
5
Adresa izvora
Lokacija (adresa) za on-line pristup primjenom Uniform Resource Locator (URL) adresu ili sličan adresni sustav. 
[0..*]
U
http://rgi.dgu.hr
http://rgi.dgu.hr/geoserver/
wmsgn/wms?SERVICE=WMS&
REQUEST=GetCapabilities

http://rgi.dgu.hr/geoserver/gn/
wfs?service=WFS&request=
GetCapabilities&version=2.0.0
6
Jedinstvena oznaka izvora
Vrijednost koja jedinstveno označava objekt unutar prostora imena.
[1..*]
O
http://geoportal.nipp.hr/hr/nipp/pp/0007
7
Koordinatni referentni sustav
Oznaka koordinatnog (prostornog) referentnog sustava izvora podataka.
[1..*]
O
Kod: 004
Prostor koda: hr:nipp:crs
Verzija: 1.0
8
Format podataka
Format prijenosa podataka izvora.
[1..*]
O
Format: Geographical Names GML Application Schema
Verzija: 3.0
Specifikacija: D2.8.I.3Data Specification on Geographical Names – Technical Guidelines
Format: PostgreSQL + PostGIS
Verzija: 9.2
Format: PDF
Verzija: 1.7
9
Jezik izvora
Jezik/jezici korišten(i) unutar izvora.
[0..*]
U
hrv
srp
ita
hun
ces
10
Kategorija teme
Glavna tema(e) skupa podataka.
[1..*]
O
geoznanstvene informacije
lokacija
11.1
Ključna riječ: vrijednost
Vrijednost ključne riječi je uobičajeno korištena riječ, formalizirana riječ ili fraza koja se koristi da bi se opisao subjekt.
[1..*]
O
geografska imena
toponimi
naselja
11.2
Ključna riječ: popis
Formalno registriran popis ili sličan mjerodavni izvor ključnih riječi.
[0..1]
U
Naslov: GEMET - INSPIRE themes, v.1.0
Datum: 2008-06-01
Vrsta datuma: objavljeno
12.1
Geografska lokacija: najzapadnija geografska dužina
Najzapadnija koordinata granice obuhvata podataka izražena geografskom dužinom u stupnjevima (pozitivna prema istoku).
[1]
O
13,01
12.2
Geografska lokacija: najistočnija geografska dužina
Najistočnija koordinata granice obuhvata podataka izražena geografskom dužinom u stupnjevima (pozitivna prema istoku).
[1]
O
19,45
12.3
Geografska lokacija: najjužnija geografska širina
Najjužnija koordinata granice obuhvata podataka izražena geografskom širinom u stupnjevima (pozitivna prema sjeveru).
[1]
O
41,62
12.4
Geografska lokacija: najsjevernija geografska širina
Najsjevernija koordinata granice obuhvata podataka izražena geografskom širinom u stupnjevima (pozitivna prema sjeveru).
[1]
O
46,55
13
Vremenski obuhvat
Vremenski period obuhvaćen sadržajem izvora
[0..*]
U
Početni datum: 2008-11-05
Završni datum: 2012-11-12
14.1
Referentni datum: datum stvaranja
Referentni datum izvora - stvoren.
[0..1]
U
2010-04-09
15.1
Ažuriranje: učestalost
Učestalost kojom se provode promjene i dodaju podaci u izvor nakon što je inicijalni izvor završen.
[1]
O
neredovito
15.2
Ažuriranje: bilješka
Informacije koje se odnose na specifične zahtjeve održavanja izvora.
[0..*]
U
Geografska imena se kontinuirano prikupljaju, ali ažuriranje se provodi neredovito.
16
Podrijetlo
Izjava o povijesti obrade i/ili općenitoj kvaliteti skupa prostornih podataka.
[1]
O
Geografska imena prikupljena sa službenih karata i drugih službenih izvornika.
17.1
Prostorna rezolucija: ekvivalentno mjerilo
Prostorna rezolucija, ekvivalentno mjerilo se odnosi na razinu detalja podataka koja se izražava kao nazivnik mjerila tiskane karte sa kojom se vrši usporedba. 
[0..*]
U
25000
300000
18
Usklađenost
Usklađenosti skupa ili niza skupova s provedbenim pravilima, specifikacijama ili drugima aktima
[1..*]
O
 
18.1
Usklađenost: specifikacija
Citiranje provedbenih pravila ili drugih dokumenata sa kojima je izvor prostornih podataka usklađen.
[1]
O
Naslov: UREDBA KOMISIJE (EU) br. 1089/2010 od 23. studenoga 2010. o provedbi Direktive 2007/2/EZ Europskog parlamenta i Vijeća o međuoperativnosti skupova prostornih podataka i usluga u vezi s prostornim podacima
Datum: 2010-12-08
Vrsta datuma: objavljeno
18.2
Usklađenost: objašnjenje
Objašnjenje usklađenosti.
[1]
O
Skup podataka je u skladu s INSPIRE provedbenim pravilima za međuoperativnost skupova prostornih podataka i usluga.
18.3
Usklađenost: razina
Indikacija rezultata usklađenosti. 
[1]
O
usklađen
18.4
Usklađenost: specifikacija
Citiranje provedbenih pravila ili drugih specifikacija sa kojima je izvor prostornih podataka usklađen.
[1]
O
Naslov: INSPIRE Data Specification on Geographical Names - Guidelines v 3.0.1
Datum: 2010-05-03
Vrsta datuma: objavljeno
18.5
Usklađenost: objašnjenje
Objašnjenje usklađenosti.
[1]
O
Registar geografskih imena je izrađen u skladu s INSPIRE zahtjevima za temu Geografska imena.
18.6
Usklađenost: razina
Indikacija rezultata usklađenosti. 
[1]
O
usklađen
19.1
Uvjeti pristupa i korištenja: korištenje
Ograničenja pristupa i korištenja izvora ili metapodataka. 
[0..*]
U
ostala ograničenja
19.2
Uvjeti pristupa i korištenja: ostala ograničenja
Ograničenja pristupa i korištenja izvora ili metapodataka
[1..*]
U
Pristupom mrežnoj stranici Registra geografskih imena Republike Hrvatske i objavljenim podacima i uslugama, korisnik prihvaća uvjete njihova korištenja.
20.1
Ograničenja javnog pristupa: pristup
Ograničenja pristupa se primjenjuju da bi se osigurala zaštita privatnosti ili intelektualnih prava i bilo koja druga posebna zapreka ili ograničenje da bi se dobio izvor podataka.  
[1..*]
O
ostala ograničenja
20.2
Ograničenja javnog pristupa: ostala ograničenja
Ograničenja javnog pristupa podacima prema članku 13 stavku 1 Direktive 2007/2/EZ.
[1..*]
O
nema ograničenja javnom pristupu
21
Odgovorna organizacija
Organizacija odgovorna za uspostavu, uređivanje, održavanje i distribuciju izvora prostornih podataka
[1..*]
O
 
21.1
Odgovorna strana
Identifikacija, za potrebe komunikacije, osobe(a) i organizacije(a) povezanih sa izvorom(ima).  
[1]
O
Naziv: Državna geodetska uprava
e-Pošta: infonipp@dgu.hr
Ime odgovorne osobe: Pero Perić
Telefon: +385-1-1234567
Faks: +385-1-1234568
Dostavna točka: Gruška 20
Grad: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Online izvor: https://dgu.gov.hr/
21.2
Uloga odgovorne strane
Uloga koju ima odgovorna strana.
[1]
O
stvaratelj
22
Kontaktna točka za metapodatke
Organizacija odgovorna za metapodatake.  
[1..*]
O
Ime organizacije: Državna geodetska uprava
e-Pošta: infonipp@dgu.hr
Ime odgovorne osobe: Pero Perić
Uloga: kontaktna točka
Telefon: +385-1-1234567
Faks: +385-1-1234568
Dostavna točka: Gruška 20
Grad: Zagreb
Poštanski broj: 10000
Država: Hrvatska
Online izvor: https://dgu.gov.hr/
23
Datum metapodataka
Datum koji navodi kada je zapis metapodataka sačinjen ili ažuriran.
[1]
O
2019-04-09
24
Jezik metapodataka
Jezik u kojem su dokumentirani metapodaci.  
[1]
O
hrv
Metapodaci za interoperabilne skupove i nizove skupova
25
Vremenski referentni sustav
Oznaka vremenskog referentnog sustava izvora podataka.
[0..*]
U
http://www.opengis.net/def/trs/USNO/0/GPS
Julijanski kalendar
26
Kodiranje znakova
Kodiranje znakova korišteno u skupu ili nizu skupova podataka.
[0..*]
U
8859part1
27
Vrsta prostornog prikaza
Korištena metoda za prostorno predstavljanje geografskih informacija.
[1..*]
O
vektor
28.1
Topološka konzistentnost: kvantitativni rezultati
Ispravnost eksplicitno dekodiranih topoloških karakteristika skupa podataka kao što je propisano.
[1..*]
O
Naziv: broj pogrešno povezanih točaka i krivulja
Vrsta: indirektna
Opis: Veza između točke i krivulje postoji na mjestima gdje se različite krivulje dodiruju. Krivulje imaju svojstven topološki odnos koji predstavlja njihov stvaran položaj i međusoban odnos. Ako veza točke i krivulje nije u skladu s propisanim pravilima, smatra se neispravnom u odnosu na ovu mjeru kvalitete. Kvaliteta podataka izražava se brojem pogrešno povezanih točaka i krivulja.
Datum i vrijeme: 2015-04-01T16:20:00
Mjerna jedinica: http://www.opengis.net/def/uom/
OGC/1.0/unity
Vrijednost: 12
28.2
Topološka konzistentnost: opisni rezultati
Ispravnost eksplicitno dekodiranih topoloških karakteristika skupa podataka kao što je propisano.
[1..*]
O
Naziv: Mrežna povezanost
Vrsta: direktna unutarnja
Opis: Izvršena je provjera povezanosti relevantnih čvorova i linkova te međusobna povezanost linkova prometne mreže u skupu podataka. Veza se smatra se ispravnom ako je udaljenost između pojedinih relevantnih objekata unutar propisane tolerancije.
Datum i vrijeme: 2015-04-01T16:20:00
Specifikacija: D2.10.1 INSPIRE Data Specifications - Base Models - Generic Network Model
Datum specifikacije: 2013-04-05
Vrsta datuma specifikacije: objavljeno
Razina usklađenosti: false