Preskočite na glavni sadržaj
Prijava

Odgovorna strana

Ime Odgovorna strana
Definicija  Identifikacija, za potrebe komunikacije, osobe(a) i organizacije(a) povezanih sa izvorom(ima). 
Obveza
  • skup ili niz skupova: obvezan
  • usluga: obvezan
Brojčanost  [1] relativno s obzirom na odgovornu organizaciju, ali može biti više odgovornih organizacija za pojedini izvor. 
Primjer Naziv organizacije: Državna geodetska uprava
ePošta: infonipp@dgu.hr
Kao generalan princip, a naročito u slučaju kada se traži da se citiraju podaci u publikacijama, pojedina imena autora trebaju biti uključena. Ukoliko postoji help desk ili služba nadležna za izvor podataka, njihovi podaci moraju biti navedeni.

Tehnički podaci
 
INSPIRE ekvivialent Responsible party
Usporedba s INSPIRE-om ekvivalent
ISO ekvivalent [29] pointOfContact
Usporedba s ISO-om ekvivalent
XPath identificationInfo[1]/*/pointOfContact
Vrsta podatka CI_ResponsibleParty
Domena CI_ResponsibleParty<<DataType>>
Mora najmanje sadržavati: naziv organizacije i adresu e-pošte, a ostali elementi (položaj kontakta, poštanska adresa, broj telefona, broj faksa, mrežna (engl. web) adresa i dr.) se mogu navesti ako su poznati.  
Provedbene upute Svaka instanca od CI_ResponsibleParty, ili neka od njenih podklasa, opisuje odgovornu organizaciju; odnosno naziv odgovorne organizacije, adresu kontakt e-pošte, ulogu odgovorne strane, položaj kontakta, poštansku adresu, broj telefona, broj faksa i mrežna adresa. Preporuka je da se za naziv organizacije navede puni, službeni naziv bez akronima i kratica te da se koristi adresa e-pošte institucije, a ne osobna adresa e-pošte.

Primjer kodiranja
 
<gmd:MD_Metadata...
...
     <gmd:identificationInfo>
         <gmd:MD_DataIdentification>
...
             <gmd:pointOfContact>
                 <gmd:CI_ResponsibleParty>
                     <gmd:organisationName>
                         <gco:CharacterString>Državna geodetska uprava</gco:CharacterString>
                     </gmd:organisationName>
                     <gmd:contactInfo>
                         <gmd:CI_Contact>
                             <gmd:address>
                                 <gmd:CI_Address>
                                     <gmd:electronicMailAddress>
                                         <gco:CharacterString>infonipp@dgu.hr</gco:CharacterString>
                                     </gmd:electronicMailAddress>
                                 </gmd:CI_Address>
                             </gmd:address>
                         </gmd:CI_Contact>
                     </gmd:contactInfo>
...
                 </gmd:CI_ResponsibleParty>
             </gmd:pointOfContact>
...
         <gmd:MD_DataIdentification>
     </gmd:identificationInfo>
...
</gmd:MD_Metadata>